Search

中文 / English

Address: No. 35, Simiao Road, Daxing Biomedical Industrial Base, Zhongguancun Science Park, Daxing District, Beijing
 Copyright: Beijing Minhai Biological Technology Co., Ltd.    京ICP备10007676号-1   Powered by  www.300.cn Beijing    Beijing Public Security No. 110115000037 Internet Drug Information Service Qualification Certificate (Beijing) Non-operating 20150173           

Contact

Administrative Office: 010-59613600
Supplier consultation: 010-59613585
Recruitment: 010-59613547
Marketing: 010-59613639
Medical support: 010-57864983

                             010-59613669

400 :4001899806

Links:

>
Sales service
Page view:

 

 

Beijing Minhai Biological Technology Co., Ltd.

 

Distributed in 21 provinces and cities, with a wide sales coverage; in Shaanxi, Gansu, Ningxin, Beijing, Hebei, Tianjin,
 
Shanxi, Heijiliao, Inner Mongolia, Guizhou, Yunnan, Henan, Shandong, Jiangsu, Guangxi, Heilongjiang, Anhui,
 
Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Sichuan, Hunan and other regions
1

1